TED Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi
ESG OKURYAZARLIĞI EĞİTİMİ
Buraya tıklayarak ön başvuru yapabilirsiniz.

EĞİTİM GÜNLERİ VE SAATLERİ

15 Ocak 2023 Pazar: 10.00-13.00/14.00-19.00 

SÜRESİ                                                                 

1 Gün/8 saat

AMACI                                                     

Eğitimi Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) ilkelerinin şirket faaliyetleri/yönetimi, paydaş davranışı, finansman temini, stratejik yatırımcı ve menkul kıymet yatırımcısı davranışı, portföy yönetimi ve ESG derecelendirme (skorlama) süreçlerinde nasıl ele alındığının tartışılmasını hedeflemektedir. Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilecek olan kurs içeriği; temel kavramlar, küresel/sektörel eğilimler, iyi uygulama örnekleri, akademik yazın ve örnek olay analizlerinden oluşan zengin bir içeriğe sahiptir. Kursun temel çerçevesi ve her bölümde yanıtı aranan bazı sorular aşağıda yer almaktadır.

İÇERİĞİ                                                   

1- ESG KAVRAMI VE RAPORLAMA ÇERÇEVESİ

 • Çevresel ve Sosyal Sürdürülebilirlik Krizi
 • Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA), Paris İklim Antlaşması (PİA), Avrupa Yeşil Mutabakatı
 • Sürdürülebilirlik Ekonomisi ve Finansı
 • Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Kavramı
 • ESG Metrikleri ve Küresel Sürdürülebilirlik Hedefleri
 • SKA-ESG Düzenleme Çerçevesi: AB Mevzuatı
 • KSS İçin Gönüllü Eylem ve Raporlama Çerçeveleri
  • Karbon Saydamlık Projesi (CDP); Sorumlu Yatırım İlkeleri (PRI); Küresel Raporlama Girişimi (GRI) Raporlaması; Entegre Faaliyet Raporlaması
  • KSS İçin Zorunlu Raporlama Çerçevesi: SPK Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

Yanıt Aranan Bazı Sorular:

1.1. KSS ve sürdürülebilirlik ilkeleri üretim, tüketim ve finans akımlarına neden ve nasıl adapte edilmelidir? SKA, PİA ve Avrupa Yeşil Mutabakatı Türkiye’nin bütüncül sürdürülebilirlik ve ESG’ye yönelimini nasıl hızlandırabilir? Şirketler, projeler ve finansman/yatırım sistemi bundan nasıl etkilenebilir?

1.2. Halka açık ve kapalı şirketlerde ESG uygulamasının metrikleri nelerdir? KSS/ESG’nin gelişmiş piyasalarda ve Türkiye’deki düzenleme ve uygulama çerçevesi nedir? Zorunlu (SPK Sürdürülebilirlik Uyum Raporu) ve gönüllü kamuyu aydınlatma çerçeveleri ile ESG sistematiği nasıl bir etkileşim içindedir?

 

2- HALKA AÇIK VE KAPALI ŞİRKETLER İÇİN ESG STRATEJİSİ

 • Finansal Olmayan Risk Yönetimi ve ESG
 • Neden ESG Raporlaması Yapılmalı? ESG ve Uzun Vadeli Şirket Değeri
 • ESG Raporlamasının Faydaları: Borçlanma Maliyeti, Halka Arz Fiyatlaması
 • ESG Raporlamasının Riskleri
 • ESG Raporlaması Sürecinin Yönetimi
 • ESG Raporlama Çerçevelerinin Analizi
 • ESG Raporlama Sahtecilikleri

Yanıt Aranan Bazı Sorular:

2.1. KSS/ESG başarımında üst yönetim ve çalışanlar neden ve nasıl motive edilmelidir? Bu konuda Türkiye ve Dünya’daki başarı(sızlık) hikâyeleri nelerdir?

2.2. Çevresel-sosyal-yönetişimsel sürdürülebilirlikte ön plana çıkan temel konular nelerdir? Bu unsurların şirket performansı ile bağı nedir? Hangi sektörde hangi döngüsel ekonomi uygulamaları ön plana çıkarılmalıdır? Sosyal sürdürülebilirlik şirket yönetiminde hangi kültürel çelişkilere neden olabilir? ESG, kurumsal yönetim derecesi zayıf ve güçlü firmaların yönetişim felsefesinde nasıl bir değişime neden olabilir? ESG şirket yönetiminde hangi organizasyonel değişikliklere neden olabilir?

2.3. ESG notu şirket değerlemesi parametrelerini nasıl etkiliyor? ESG’ye uygun faaliyet yapısı firma karlılığını ve borsa performansını artırıyor, borçlanma maliyetlerini azaltıyor mu? ESG notu yüksek olan firmalar hangi yerel ve uluslararası kaynaklardan avantajlı finansman olanaklarına erişebilir?

2.4. KSS/ESG şirketler ve varlık yönetiminin yeni pazarlama aracı mı? “Yeşil yıkama” ve kurala uygun ESG yaklaşımları birbirinden nasıl ayırt edilebilir? ESG skorlama firmaları ve düzenleyici kurumlar ESG sahteciliklerini belirlemek için hangi yöntemleri kullanıyor?

3-  SERMAYE PİYASALARINDA ESG ETKİSİ

 • Sorumlu Yatırım İlkeleri ve Doğrudan/Portföy Yatırımları
 • Kurumsal Sosyal Performans ve Borsa Performansı
 • Güncel Pozitif/Negatif ESG Şokları ve Varlık Değeri
 • ESG ile ilişkili finansal ürünler; yeşil bono, sosyal bono, ESG ETF vb
 • ESG’ye Uygun Varlık (hisse senedi-bono, kredi, sigorta ve gayrimenkul) Yönetimi
 • Halka Arz ve ESG Fiyatlaması
 • ESG’ye Uygun Yatırım/Emeklilik Fonu Yönetimi

Yanıt Aranan Bazı Sorular:

3.1. Borsa yatırımcıları ve fon yöneticileri ESG aktivizmini neden ve nasıl destekliyor?

3.2. Sorumlu yatırım ilkelerinin varlık yönetimine etkileri nelerdir? Bu gelişmelerden portföy, kredi, sigorta ve gayrimenkul yönetimi nasıl etkilenmektedir?

3.3. ESG ile ilişkili finansal ürünler nelerdir? Türkiye’deki portföy ve varlık yönetimi piyasası ESG konusunda neden daha aktif olmalı? Portföy yönetimi ve hisse senedi-borçlanma aracı finansmanı ESG ilkelerine nasıl uyumlu hale getirilebilir?

3.2. Pozitif/negatif ESG ekranlarının unsurları ve bunların ESG odaklı karar alam sürecindeki rolleri nelerdir? ESG odaklı portföy tasarımı ve yönetimi ilkeleri nelerdir? ESG kriterlerine uygun performans sunumu nasıl yapılmalıdır?

4- ESG SKORLAMASI VE ESG SKORLAMA ŞİRKETLERİ

 • ESG Skorlaması Taksonomisi ve Temel İlkeleri
 • ESG Skorlamasında Yöntem: Başlıklar, Ağırlıklandırma, Veri Madenciliği-Yapay Zekâ Uygulamaları
 • Örnek ESG Skorlama Raporlarının Analizi

Yanıt Aranan Bazı Sorular:

4.1. ESG skorlaması faaliyetlerinde ön plana çıkan kurumlar ve metodolojiler nelerdir?

4.2. ESG skorlaması sürecinin aşamaları nelerdir?

4.3. Hangi sektör için hangi ESG metrikleri daha önemlidir?

4.4. ESG skorlamasının sorunlu yönleri ve dikkat edilmesi gereken boyutları nelerdir?

KAZANIMLAR

Katılımcılar, ülkemizde ilk defa sunulan bu eğitimin sonunda ESG ile ilgili temel konularda kapsamlı bilgi sahibi olma fırsatını yakalayacaktır. Başlıca kazanımlar aşağıdaki gibi özetlenebilir:

 • ESG kavramı, felsefesi ve kurumsal çerçevesinin öğrenilmesi
 • E-S-G alt metriklerinin SKA-PİA ve skorlama firmaları metrikleri çerçevesinde analizi
 • ESG ile ilişkili varlık piyasaları ve finansal ürünlerin öğrenilmesi
 • ESG ilkelerinin şirket faaliyetlerine adapte edilmesine yönelik strateji geliştirilmesi
 • Şirketlerde başarılı E-S-G entegrasyonu ve kültürel/yönetsel çelişkilerin yönetilmesi
 • ESG ilkelerinin kredi tahsisi, borsa yatırımı ve kurumsal fon yönetimindeki etkileri
 • ESG odaklı portföy yönetiminin ilkelerinin tartışılması
 • ESG ile ilgili raporlama formatlarının analiz edilmesi
 • ESG skorlarının alt metrikleri ile birlikte analiz edilmesi
 • ESG skorlama firmalarının yöntemlerinin karşılaştırmalı analizinin yapılması
 • ESG skorlamasının geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin tartışılması

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR

 • İlk defa ESG stratejisi oluşturmak isteyen halka açık/kapalı şirketler,
 • Mevcut ESG notunu iyileştirmek isteyen halka açık/kapalı şirketler,
 • ESG odaklı fon yönetim hizmeti sunacak fon/kredi/sigorta/gayrimenkul yöneticileri,
 • Finansal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kurumlar
 • Araştırmacılar, akademisyenler
 • Bağımsız Denetçiler
 • SMM-YMM’ler
 • Avukatlar
 • Girişimciler, şirket sahipleri-yöneticileri
 • Risk sermayesi yatırımcıları
 • Banka, aracı kurum, yatırım bankası, portföy yönetim şirketi çalışanları

ÖN KOŞULLAR                                                              

Eğitimi almak bir ön koşul bulunmamaktadır.

ÜCRETİ                                                                 

1.250 TL (KDV Dahil)

EĞİTİM İNDİRİM ORANLARI

 • TEDÜ öğrencileri için :  %30 indirim
 • TED Üniversitesi akademik, idari personeli ve söz konusu personellerin eş ve çocukları için:  %30 indirim
 • TED Okulları öğrencileri için: %30 indirim
 • TED ve tüm TED Okulları personel eş ve çocukları için: %10 indirim
 • TEDÜ ve TED Okulları mezunları ve velilerine: %20 indirim
 • Diğer öğrenciler, Merkezimizin düzenlediği sürekli eğitim programlarına daha önce katılmış olanlar : %10 indirim

EĞİTİMİN VERİLECEĞİ YER

Online/Çevrimiçi

KONTENJAN

15 Kişi 

EĞİTİM SONUNDA VERİLECEK BELGE

Katılım Belgesi

Katılım belgesi almaya hak kazanmak için %80 devam zorunluluğu bulunmaktadır.

 

ÖĞRETİM ELEMANI

Doç. Dr. Yener COŞKUN- SPK Başuzmanı; TED Üniv. Konuk Öğr.Gör

 

Ankara’da doğdu (1972). Ankara Üniversitesi SBF Maliye bölümünden mezun oldu (1994). Sermaye piyasası alanında Wharton School’dan (University of Pennsylvania, ABD) diploma (2003), bankacılık alanında Gazi Üniversitesi’den yüksek lisans (2007) ve konut makroekonomisine ilişkin tezi ile gayrimenkul geliştirme alanında Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nden (2013) doktor unvanlarına layık görüldü. Finans alanında doçent oldu (2018). Housing Studies, Emerging Markets Review and Empirical Economics gibi dergilerde de yayımlanan çok sayıda akademik makalesi, yerli/yabancı kitaplarda bölümleri, dört kitabı ve çok sayıda popüler ekonomi/finans/konut finansmanı yazıları bulunuyor. Konuk öğretim görevlisi olarak University of Sarajevo (2012­2013), University of Ljubljana (2018), University of Sheffield’da (2019) kısa süreli gayrimenkul finansı/değerlemesi ve İzmir Ekonomi Üniversitesi (2012-2016) ve ODTÜ (2017-2018) de finans-sermaye piyasaları dersleri verdi. Halen TED Üniversitesi’nde lisans(üstü) dersler veriyor. Tübitak Bilim ve Teknik, Kurumsal Yatırımcı ve Harvard Business Review Türkiye gibi dergilerde popüler çalışmaları yayımlanıyor.

Son dönemde özellikle şirket değerlemesi, sürdürülebilirlik ve ESG ile ilgili profesyonel kurslar veriyor. 1995 yılında göreve başladığı Sermaye Piyasası Kurulu’nda halen başuzman.