TED Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi
ŞİRKET DEĞERLEMESİ (Halka Açık/Kapalı; Olgun-Girişimci Şirketler, Kobi, Fintek ve Erken Aşama Startup’lar)
Buraya tıklayarak ön başvuru yapabilirsiniz.

EĞİTİM GÜNLERİ VE SAATLERİ

19 Ocak 2023 Perşembe  :  20:00-22:00

20 Ocak 2023 Cuma        :  20:00-22:00

21 Ocak 2023 Cumartesi :  09:30-13:30

22 Ocak  2023 Pazar        :  09:30-13:30

 

SÜRESİ                                                                

2 Gün/12 saat

+

Katılımcılarımızdan talep edenler için, kendi getirecekleri örnekler üzerinden, beraber belirlenecek ileri bir tarihte ücretsiz 1 saat online workshop ile “Şirket Değerlemesi” uygulamaları örneklerin yatırımı ve finansman boyutları da dikkate alınarak yapılacaktır. 

AMACI                                                     

İşletme değerinin doğru biçimde belirlenmesi başarılı varlık yönetiminin temelini oluşturmaktadır. Son yıllardaki artan belirsizlik koşullarında, halka arzların, birleşme-devralma işlemlerinin, KOBİ finansmanının ve erken aşama şirketlere yönelik risk sermayesi yatırımlarının giderek yoğunlaşması beraberinde çeşitli değerleme sorunlarını da gündeme getirmiştir. Ülkemizdeki geleneksel/dijital startup ve finteklere yönelik küresel risk sermayesi akımlarının yoğunluk kazanması ise değerleme sorununun uluslararası bir boyut kazanmasına neden olabilmektedir.

Güncel piyasa dinamikleri ışığında işletme değerlemesinin inceleneceği bu eğitim; içeriği ve uygulamaya dönük yapısı ile katılımcılara önemli fırsatlar sunmaktadır. Eğitim kapsamında katılımcılar klasik/güncel şirket değerlemesi konularının, halka açık/kapalı olgun-girişimci şirketlere, KOBİ’lere, erken aşama şirketlere ve özellikle dijital startup ve finteklere nasıl uyarlanabileceğini kuram, uygulama ve uluslararası standartlar ışığında tartışma fırsatı bulacaktır.

İÇERİĞİ                                                    

1- Şirket Değerlemesinde Temel Kavramlar

 • Değer, fiyat ve değerleme kavramları
 • Değerlemenin muhasebe, finansal raporlama ve öngörü teknikleriyle ilişkisi
 • Şirket değerini etkileyen dışsal (ekonomik/finansal) değişkenler seti
 • Şirket değerini etkileyen içsel değişkenler seti
 • Nakit akışlarının ve terminal değerin tahmin edilmesi
 • Paranın zaman değeri
 • Sermaye maliyetinin hesaplanması
 • Büyüme oranının hesaplanması
 • Enflasyonun değişkenlere etkileri
 • Belirsizlik (ve Covid 19), döngüsel piyasa koşulları ve şirket değerlemesi
 • Uluslararası şirket değerleme standartlarının analizi
 • Amerikan Değerlemeciler Birliği İşletme Değerlemesi Standartları
 • Amerikan Yeminli Mali Müşavirler Enstitüsü (AICPA) Standartları
 • RICS, TEGOVA ve IVS Standartları

2- Şirket Değerlemesi: Yöntem, Değer Takdiri ve Raporlama

 • Temel Şirket Değerleme Yaklaşımları
 • Gelir yaklaşımı (indirgenmiş nakit akışı)
 • Piyasa yaklaşımı (göreceli değerleme)
 • Maliyet yaklaşımı (aktif bazlı; muhasebe temelli yaklaşım)
 • Diğer yaklaşımlar
 • Yaklaşımların güçlü/zayıf yönleri, kullanılma koşulları
 • Nihai değerin takdiri, değerleme raporunun hazırlanması ve değer iletişimi
 • Özellikli Konular
  • Sektörel farklılıkların şirket değerlemesine etkilerinin analizi
  • Maddi olmayan duran varlıkların değerlenmesi
  • Prim ve iskontoların fiyatlanması

3- Şirket Değerlemesinde Özel Durumlar- I

 • Halka arz değerlemesi
 • Yatırım projelerinin değerlenmesi ve şirket değerine etkileri
 • Gayrimenkul değerlemesi ve şirket değerine etkileri
 • Birleşme, devralma ve bölünme süreçlerinde işletme değerlemesi
 • ESG etkisi ve şirket değerlemesi
 • Halka kapalı şirket değerlemesi ve temel yöntemler (maliyet, gelir, piyasa)

4- Şirket Değerlemesinde Özel Durumlar- II: Erken Aşama Şirketlerde (EAŞ) ve Özellikle Dijital İnnovasyon ve Start-up Ekosisteminde (DİSE) Şirket Değerlemesi

 • Olgun-girişimci şirketler, KOBİ’ler, erken aşama şirketler ve değerleme yöntemleri
 • EAŞ & DİSE hayat döngüsünde nakit akımı, risk, iskonto oranı-değer öngörüsü
 • Prim ve iskonto analizleri (kontrol eksiği, likit olamama, pazarlanamama iskontoları)
 • Değerleme kısıtları, sezgisel-öznel yaklaşımlar, sıklıkla yapılan hatalar
 • Alternatif finansman: imtiyazlı hisse, kitlesel fon, melek sermaye ve risk sermayesi
 • Dijital startup ve finteklerin innovasyon kapasitesine, entelektüel sermayeye ve diğer özellikli değerleme konularına yönelik yaklaşımlar
 • Nasıl başardılar? “Peak Games, Dream Games, Hepsiburada, Getir ve Trendyol”

5- Şirket Değerlemesinde Sorunlar ve Finansal Başarısızlık Örnekleri

 • Piyasa psikolojisi ve aşırı iyimser değerleme
 • Net nakit akımı, indirgeme oranı, firma-ülke riski tahmininde yapılan hatalar
 • Ağırlıklı ortalama sermaye maliyetinin hesaplanmasındaki hatalar
 • Muhasebe/finansal raporlama politikalarının hatalı şirket değerlemesine etkileri
 • Başarısız şirket değerlemesi örnekleri
 • Erken aşama şirket değerlemesinde yapılan hatalar
 • Seçili yerli-yabancı halka arz fiyatlamalarının incelenmesi

KAZANIMLAR

 • Şirket değerlemesinin temel yöntemleri olan gelir (indirgenmiş nakit akışı), piyasa (göreceli değerleme) ve maliyet (aktif bazlı; muhasebe temelli) yöntemlerinin öğrenilmesi
 • Birleşme, devralma, bölünme, halka arz, ESG etkisi gibi özel durumlarda işletme değerinin tahmininin yapılması
 • Proje değerlemesi, işletme bünyesindeki gayrimenkul, entellektüel sermaye ve genel olarak maddi olmayan duran varlıkların değerlemesi
 • KOBİ, fintek ve erken aşama (start-up) şirket değerlemesi
 • Startup yatırımı, finansmanı ve değer oluşumundaki temel kavramların öğrenilmesi
  • Değerin oluşma ve pazar konusu olma aşamaları
  • Temel şirket değerleme yöntemlerinin erken aşama şirket hayat döngüsünde bulunduğu noktaya göre uygulanması
  • Fintek ve dijital startup’lardaki özellikli finansman ve değerleme koşullarının analizi
 • Değerleme hatalarının seçili örnekleri, nedenleri ve çözüm yollarının tartışılması
 • Uluslararası şirket değerleme standartlarının halka açık/kapalı şirket, KOBİ ve erken aşama şirketlere uyarlanması
 • Döngüsel koşullarda nakit akımı ve iskonto oranı belirleme stratejilerinin öğrenilmesi
 • Covid-19 ve döviz-faiz şoku gibi belirsizlik koşullarının değerleme senaryolarına etkilerinin saptanması
 • Şirket değerindeki reel ve psikolojik boyutların ayrıştırılması

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR

 • Finansal Danışmanlar
 • Bağımsız Denetçiler
 • SMM-YMM’ler
 • Avukatlar
 • Girişimciler, şirket sahipleri-yöneticileri
 • Risk sermayesi yatırımcıları
 • Fon yöneticileri, kitlesel fonlama çalışanları
 • Banka, aracı kurum, yatırım bankası, portföy yönetim şirketi çalışanları
 • Halka arz çalışması içindeki profesyoneller
 • Erken aşama şirketinin değerini merak eden şirket sahipleri
 • Start-up değerlemesi ile ilgili yazılımcılar
 • Araştırmacılar

ÖN KOŞULLAR                                                              

Eğitim için temel finans-ekonomi bilgisine sahip olunması yeterlidir.

ÜCRETİ                                                                  

3.400 TL KDV DAHİL

EĞİTİMİN VERİLECEĞİ YER

Online/Çevrimiçi

ÖĞRETİM ELEMANI

 Doç. Dr. Yener COŞKUN- SPK Başuzmanı; TED Üniv. Konuk Öğr.Gör

Ankara’da doğdu (1972). Ankara Üniversitesi SBF Maliye bölümünden mezun oldu (1994). Sermaye piyasası alanında Wharton School’dan (University of Pennsylvania, ABD) diploma (2003), bankacılık alanında Gazi Üniversitesi’den yüksek lisans (2007) ve konut makroekonomisine ilişkin tezi ile gayrimenkul geliştirme alanında Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nden (2013) doktor unvanlarına layık görüldü. Finans alanında doçent oldu (2018). Housing Studies, Emerging Markets Review and Empirical Economics gibi dergilerde de yayımlanan çok sayıda akademik makalesi, yerli/yabancı kitaplarda bölümleri, dört kitabı ve çok sayıda popüler ekonomi/finans/konut finansmanı yazıları bulunuyor. Konuk öğretim görevlisi olarak University of Sarajevo (2012­-2013), University of Ljubljana (2018), University of Sheffield’da (2019) kısa süreli gayrimenkul finansı/değerlemesi ve İzmir Ekonomi Üniversitesi (2012-2016) ve ODTÜ (2017-2018) de finans-sermaye piyasaları dersleri verdi. Halen TED Üniversitesi’nde lisans(üstü) dersler veriyor. Tübitak Bilim ve Teknik, Kurumsal Yatırımcı ve Harvard Business Review Türkiye’de popüler çalışmaları düzenli olarak yayımlanıyor. Son dönemde özellikle şirket değerlemesi, sürdürülebilirlik ve ESG fiyatlaması ile ilgili profesyonel kurslar veriyor. 1995 yılında göreve başladığı Sermaye Piyasası Kurulu’nda halen başuzman.

EĞİTİM SONUNDA VERİLECEK BELGE

Katılım Belgesi

İNDİRİMLER:

 • TEDÜ öğrencileri için :  %30 indirimli
 • TED Üniversitesi akademik, idari personeli ve söz konusu personellerin eş ve çocukları için:  %30 indirimli
 • TED Okulları öğrencileri için: %30 indirimli
 • TED ve tüm TED Okulları personel eş ve çocukları için: %10 indirimli
 • TEDÜ ve TED Okulları mezunları ve velilerine: %20 indirimli

*Eğitim yeterli katlımcı sayısına ulaşıldığında açılacaktır.