TED Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi


BASIC EXPERTISE TRAINING

BASIC EXPERTISE TRAINING
With regard to the announcement made by the Directorate of Expertise, Turkish Ministry of Justice;
Since all expertise courses have been suspended as of March 2nd, 2020, we only accept pre-registration until further notice by the Ministry.
For your information. [Devamı]

BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ

Adelet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığı'nın yapmış olduğu duyuruya istinaden;

2 Mart 2020 tarihinden geçerli olmak üzere tüm bilirkişilik eğitimleri durdurulmuş olup, bu tarih itibari ile bakanlıkça yapılacak yeni bir duyuruya kadar sadece ön kayıt almaktayız.
Biligilerinize sunulur. [Devamı]

ÇOCUK ÇİZİMLERİNİN PROJEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ EĞİTİMİ

Bu eğitimin amacı, katılımcıların "İnsan Çiz", "Aile Çiz" ve "Ağaç Çiz", testlerinin uygulamasında yetkin hale gelmelerini ve çocuk çizimlerini projektif bir teknik olarak değerlendirebilmelerini, çalışmalarında da çocuk çizimlerinden bu bağlamda yararlanmalarını sağlamaktır. [Devamı]

Dijital Pedagojide Öğretim Materyalleri - Online

Bu eğitimde etkili öğretim amacıyla teknolojinin entegre edilmesini sağlamaya yönelik uygulamaları kullanabilmeyi öğrenmek amaçlamaktadır. [Devamı]

Disiplinler Arası Yaklaşımla Öğrenme: STEM Eğitimi - Online

Bu eğitim, farklı disiplinleri bütünleştirerek günlük yaşama uygun problem durumlarıyla öğretim sürecini gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. [Devamı]

ELEKTRONİK İHALE GENEL HÜKÜMLER EĞİTİMİ (E-İHALE)

18/05/2022 tarihli ve 31839 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Ihale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapilmasina Dair Yönetmelik ile, ilanı 01/08/2022 tarihi veya sonrasında yapılan ihalelerde Elektronik ihale kullanımının zorunlu olması sebebi ile söz konusu eğitimin konu ile ilgili kullanıcı ve yürütücülerin ihtiyacını önemli ölçüde karşılayacağını düşünmekteyiz. [Devamı]

ESG OKURYAZARLIĞI EĞİTİMİ

ESG Okuryazarlığı Eğitimi Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) ilkelerinin şirket faaliyetleri/yönetimi, paydaş davranışı, finansman temini, stratejik yatırımcı ve menkul kıymet yatırımcısı davranışı, portföy yönetimi ve ESG derecelendirme (skorlama) süreçlerinde nasıl ele alındığının tartışılmasını hedeflemektedir. Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilecek olan kurs içeriği; temel kavramlar, küresel/sektörel eğilimler, iyi uygulama örnekleri, akademik yazın ve örnek olay analizlerinden oluşan zengin bir içeriğe sahiptir. Kursun temel çerçevesi ve her bölümde yanıtı aranan bazı sorular aşağıda yer almaktadır. [Devamı]

ESG TÜRKİYE ZİRVESİ

TED Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Doç. Dr. İbrahim Ünalmış ve Doç. Dr. Yener Coşkun’un organizasyonu ile 26 Mayıs 2022 tarihinde Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) konusunda düzenleyeceği “ESG TÜRKİYE ZİRVESİ” ile bu sürece önemli bir katkı sağlamayı hedefliyor. Ülkemizin ilk kapsamlı ESG zirvesi olan bu etkinlik, ilgili kamu, akademi, endüstri ve STÖ paydaşlarının katkılarıyla hayata geçirilecektir. Açılış konuşmaları ve 4 ayrı oturumda gerçekleşecek Zirveye 20 yerli ve yabancı kurumdan katılımcılar sunum ve tartışmalarıyla katkı sağlayacaktır. [Devamı]

ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

şleri gereği sunum yapan/yapacak olan katılımcıların; kendilerini dinleyenleri ikna eden mükemmel sunumlar hazırlama ve sunma konusundaki bilgilerini artırmayı, becerilerini geliştirmeyi, çevrelerinde saygı ve güven uyandıracak akıllarda uzun süre kalacak mükemmel sunumlar yapabilmelerini amaçlar. [Devamı]

GENEL İNGİLİZCE

Genel İngilizce Programında katılımcıların dili, sözlü ve yazılı ortamlarda akıcı bir şekilde kullanmalarını sağlamayı hedefler. Bu hedef doğrultusunda okuma ve dinleme metinlerini anlayarak konuşma ve yazma becerilerini geliştirmeye yönelik aktiviteler yer alır. [Devamı]

IELTS Preparatory Program For MEB Bursars

YLSY - Selection and Placement of Students for Graduate Study Abroad
TED University Continuing Education Center will launch 3rd Term IELTS/PTE-oriented English Language Education Program for the 2020 MEB YLSY bursars within the scope of principles and procedures of foreign language study stated in the Law No. 1416. [Devamı]

IELTS Sınavına Hazırlık - Online

Uluslararası İngilizce Dil Yeterlilik sınavı olan IELTS (International English Language Testing System), ana dili İngilizce olmayanların İngilizce yeterlilik seviyelerini belirlemek üzere yapılan bir sınavdır. IELTS sınavı, adayların dil bilgisi, okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini ölçer. Sınav 4 temel bölümden (okuma, yazma, dinleme ve konuşma) oluşur. [Devamı]

IELTS SPEAKING ONLINE WORKSHOP SERIES: Introduction to Practice Methods by ALİREZA LESSANİ

0-17-24 Ekim 2021 tarihlerinde Uzman Eğitmenimiz Alireza Lessani tarafından Zoom üzerinden ÜCRETSİZ olarak gerçekleştirilecek online workshopa davetlisiniz. IELTS Sınavına hazırlanan, İngilizce konuşma becerisini geliştirmek isteyen herkes davetlidir. [Devamı]

İngilizce Yaratıcı Drama Kursu (Creative Drama Course in English)

Katılımcıların deneyimlerinden yola çıkarak doğaçlama, rol oynama gibi teknikler ile kendilerine verilen bir durumu, olayı ya da olguyu yeniden yapılandırma süreçlerini İngilizce kullanarak kolaylaştırmak amaçlanmaktadır. Öğrencilerin, 10 günlük bir eğitim sonrasında ders materyalleri ve tasarlanan aktiviteler ile İngilizce konuşma becerilerinin gelişmesi beklenmektedir. Yaş grubu dikkate alındığında, üretim ve pratik temelli olması hedeflenen bu eğitimin, öğrencilerin İngilizce diline olan öğrenme motivasyonunu geliştirmesi beklenmektedir. [Devamı]

İnsan Kaynakları Sertifika Eğitimi

İnsan kaynakları alanında kariyer yapmak isteyen katılımcılara insan kaynakları disiplinini tanıtmak, temel bilgi ve becerileri kazandırmaktır. [Devamı]

KAMU İHALE MEVZUATI EĞİTİMİ (E-İHALE ve E-EKSİLTME EĞİTİMİ İLAVELİ)

İhale Uygulamalarına İlişkin Ortak Hükümler, Yapım İşleri İhaleleri Özel Hükümleri, Mal Alımı İhaleleri Özel Hükümleri, Hizmet Alımı İhaleleri Özel Hükümleri, İhaleleri Şikâyet ve İnceleme Süreci, E-İhale ve E-Eksiltme [Devamı]

KURUMSAL İLETİŞİM UZMANLIĞI SERTİFİKA PROGRAMI

Kurumsal İletişim Uzmanlığı Sertifika Programının amacı
Bu alanda kariyer yapmayı planlayanlara,
Kurumsal İletişim mesleğinde derinleşerek gelişmeyi hedefleyen profesyonellere,
İletişim yetkinliklerini geliştirmeyi hedefleyenlere
Güncel, kapsamlı bilgiler ile mesleki temeli ve gelişimin devamlılığını sağlamak; pratik, interaktif uygulamalar, geri beslemeler ile desteklemek ve kurumsal hayattan konuklar ile de saha tecrübesi aktarmak programın temel hedefleridir. Bunların yanı sıra, katılımcıların bireysel olarak gelişimlerini de sağlayacak bilgi, beceri ve bakış açıları kazandırmaktır. [Devamı]

LİDERLİK EDEREK PROJELERİ YÖNETMEK

Projelerin başarıyla yönetilmesinde, kullanılan metotların uygulanmasındaki başarı kadar etkin iletişim, değişimi yönetebilmek, belirsizliklerle başa çıkabilmek ve en önemlisi de ekibe liderlik edebilmek gibi sosyal yetkinliklere de sahip olunması gereklidir. Bu eğitim proje yönetim bilgi birikimine sahip, uygulanan metodolojilere hakim olan proje yönetimi profesyonellerini bu sosyal yetkinliklerle ve araçlarla tanıştırarak kişisel gelişimlerine katkıda bulunmayı ve fark yaratan proje liderleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. [Devamı]

MEB BURSİYERLERİNE IELTS SINAVINA HAZIRLIK PROGRAMI

TED Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, 1416 sayılı kanun kapsamında yurt içinde yabancı dil öğrenimi görülmesine ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde 2021 MEB YLSY Bursiyerlerine 1. Dönem İngilizce Dil Eğitimini IELTS Sınavına hazırlanmaya yönelik açacaktır. [Devamı]

PYTHON İLE UYGULAMALI VERİ BİLİMİ EĞİTİMİ

Temel seviye Python bilgisi olan kullanıcılar için 5 ayrı modül vasıtasıyla uygulamalı veri bilimi uzmanlığı kazandırılmasını amaçlamaktadır. [Devamı]

ŞİRKET DEĞERLEMESİ (Halka Açık/Kapalı; Olgun-Girişimci Şirketler, Kobi, Fintek ve Erken Aşama Startup’lar)

Eğitimde; kuram, uygulama ve uluslararası standartlar ışığında; halka açık/kapalı şirketler bu kapsamda; olgun-girişimci şirketler, KOBİ’ler, erken aşama şirketler ve özellikle dijital startup ve finteklerde değer, değerleme ve finansman süreçlerinin tartışılması amaçlanmaktadır. [Devamı]

TAHKİM HUKUKU (6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUNA GÖRE İÇ TAHKİM)

TAHKİM HUKUKUNA GİRİŞ, TAHKİM SÖZLEŞMESİ, TAHKİME ELVERİŞLİLİK, HAKEMLER, TAHKİM DAVASI, TAHKİM YARGILAMA USÛLÜ, HAKEM KARARI, HAKEM KARARINA KARŞI BAŞVURU YOLLARI [Devamı]

TASARIM YOLUYLA ANLAMA YAKLAŞIMI İLE ÖĞRETİM TASARIMI EĞİTİMİ

Bu eğitimin amacı öğretmenlere tasarım yoluyla anlamanın ilkeleri ve uygulamaları konusunda öğrenme fırsatı sunmaktır. [Devamı]

TEMELDEN İLERİ SEVİYEYE PYTHON EĞİTİMİ

Bu eğitimi, Programlama geçmişi olmayan kullanıcılar için temel seviyeden başlayıp, eğitim içeriğinde yer alan projeler yardımıyla kullanıcının Python ile kendi programlarını yazabilmesini sağlamayı amaçlamaktadır. [Devamı]

Tıbbi Cihaz Endüstrisinde İnovasyon ve Ürün Geliştirme Yönetimi

Tıbbi cihaz endüstrisinde inovasyon ve ürün geliştirme süreçlerinin yönetimi diğer alanlardaki inovasyon ve ürün geliştirme süreç yönetiminden farklılık göstermektedir. Tıbbi cihaz sektörü oldukça kalabalık ve rekabetçi olup, başarıya ancak sürekli inovasyon ve ürün geliştirme yoluyla erişmek mümkün olmaktadır. Ancak tıbbi cihaz alanındaki inovasyon ve ürün geliştirme süreçleri katı regülasyonlar ve fikri sınai mülkiyet hakları (FSMH) tarafından kısıtlanmaktadır. Sektöre özgü süreçler bilinmeden gerçekleştirilen inovasyon ve ürün geliştirme çalışmaları sonucunda geliştirilen yeni ürün veya teknolojinin pazara girişinde sorunlar yaşanmakta, pazara giriş aşamasında yeni maliyet kalemleri ortaya çıkmakta, bu maliyetlerin öngörülememiş olması üreticileri zor durumda bırakmaktadır. Tıbbi Cihaz Endüstrisinde İnovasyon ve Ürün Geliştirme Yönetimi Eğitiminin amacı, katılımcılara tıbbi cihaz sektörüne özgü inovasyon ve ürün geliştirme süreçleri hakkında derinlemesine bilgi vererek bu süreçleri etkin bir şekilde yönetmelerine katkıda bulunarak yeni ürün ve teknolojileri pazara sunmalarını kolaylaştırmaktır. [Devamı]

TOPLUMSAL DÖNÜŞÜM LİDERLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI

Ulusal ve uluslararası düzeyde etkinliği gitgide büyüyen sivil toplum üçüncü sektör olarak tanımlanmaktadır. Bu nedenle iş dünyasıyla aynı profesyonellikte yönetilmesi, sivil toplum bileşenlerinin ve paydaşların hayallerini ve motivasyonunu da yüksek tutabilmek için çok önemlidir.
Bu çerçevede, görünürlüğü artan sivil toplumun çalışanlarının ya da sivil toplumda aktif olarak yer alaka isteyenlerin ihtiyaç duyacağı bilgi ve becerileri bir araya getiren bir program hazırladık. [Devamı]

Uygulamalı Dış Ticaret Sertifika Eğitimi

Uluslararası Ticaret Sistemleri, Dış Ticarette Strateji ve Yol Haritası Oluşturulması
Girişimcilik, İş Kurma ve Yürütme, Yerli Yabancı Şirket Kuruluşu, Mali Belgeler, Bilanço-Gelir Tablosu Analizi
E-Ticaret ve Ticari İstihbarat Yöntemleri
E-Ticaret Uygulamaları [Devamı]

UYGULAMALI SİBER GÜVENLİK EĞİTİMİ

Katılımcıların, Siber Güvenlik alanında bilgilerini artırmak ve geliştirmek, belirlenmiş geniş içerik kapsamında siber güvenlik uygulamalarını öğretmek var olan bilgilerini pekiştirmek, mesleklerine katkıda bulunmak veya yeni bir meslek edinmelerini için kapı aralamak. [Devamı]

YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE DİL EĞİTİMİ

Bu eğitimde:

Günlük yaşamın gerektirdiği ölçüde konuşma diline hakim olmak
Dilbilgisi odaklı eğitim yerine, iletişimsel ve günlük hayata dair işlevsel dil gelişimi
İletişimsel dil yeterliği amaçlanmaktadır. [Devamı]

ZORLU YAŞAM OLAYLARI KARŞISINDA ÇOCUK, ERGEN VE AİLELERLE ÇALIŞMA: OLGU ÖRNEKLERİ ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRME VE YAKLAŞIM

Bu eğitimde, günümüzde çocuk ve ergenleri çevreleyen risk etkenleri; çocuk, ergen ve ailelerle çalışan ruh sağlığı uzmanlarının sıklıkla karşılaştıkları zorlu yaşam olayları ve travmatik durumlar kuramsal ve uygulamaya dönük bilgilerin yanısıra olgu örnekleri ve tartışmaları üzerinden ele alınmaktadır. Ayrıca, çocuk-ergen merkezli çalışmalarda kullanılabilecek yaklaşım ve yöntemlere yer verilmektedir. Katılımcıların, aile içi şiddet, kolektif travma, kayıp ve yas, ihmal ve istismar, intihar, savaş ve göç gibi zorlu bir yaşam olayı ve kriz öyküsüne sahip olan çocuk ve ergen olgulara ve ailelerine yönelik anlama, değerlendirme ve yaklaşım becerilerini öğrenmeleri ve geliştirmeleri hedeflenmektedir. [Devamı]