TED Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

BASIC EXPERTISE TRAINING

BASIC EXPERTISE TRAINING
With regard to the announcement made by the Directorate of Expertise, Turkish Ministry of Justice;
Since all expertise courses have been suspended as of March 2nd, 2020, we only accept pre-registration until further notice by the Ministry.
For your information. [Devamı]

BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ

Temel eğitim, 18 saati teorik ve 6 saati uygulamalı olmak üzere 24 ders saatinden oluşur.

Teorik eğitim; Yargılama hukukunun genel ilkeleri, bilirkişilik mevzuat hükümleri, bilirkişinin taşıması gereken nitelikler, bilirkişinin yetkileri ve yükümlülükleri, uyması gereken temel ve etik ilkeler, ispat faaliyeti ve bilirkişi incelemesinin usul ve esasları, teknik konu-hukuki konu ayrımına ilişkin usul ve esaslar ile rapor yazım usul ve tekniğini kapsar.

Uygulama eğitimi; Bilirkişi Bilgi Sisteminin kullanılması, katılımcıların bireysel veya heyet hâlinde sistematik teknikleri kullanma becerilerini geliştirmelerini sağlayacak örnek bir olaya ilişkin bilirkişi raporu düzenleme ile uygulama gözetimi faaliyetlerini içerir. [Devamı]

Dijital Pedagojide Öğretim Materyalleri - Online

Bu eğitimde etkili öğretim amacıyla teknolojinin entegre edilmesini sağlamaya yönelik uygulamaları kullanabilmeyi öğrenmek amaçlamaktadır. [Devamı]

Disiplinler Arası Yaklaşımla Öğrenme: STEM Eğitimi - Online

Bu eğitim, farklı disiplinleri bütünleştirerek günlük yaşama uygun problem durumlarıyla öğretim sürecini gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. [Devamı]

ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

şleri gereği sunum yapan/yapacak olan katılımcıların; kendilerini dinleyenleri ikna eden mükemmel sunumlar hazırlama ve sunma konusundaki bilgilerini artırmayı, becerilerini geliştirmeyi, çevrelerinde saygı ve güven uyandıracak akıllarda uzun süre kalacak mükemmel sunumlar yapabilmelerini amaçlar. [Devamı]

IELTS Preparatory Program For MEB Bursars

YLSY - Selection and Placement of Students for Graduate Study Abroad
TED University Continuing Education Center will launch 3rd Term IELTS/PTE-oriented English Language Education Program for the 2020 MEB YLSY bursars within the scope of principles and procedures of foreign language study stated in the Law No. 1416. [Devamı]

IELTS Sınavına Hazırlık - Online

Uluslararası İngilizce Dil Yeterlilik sınavı olan IELTS (International English Language Testing System), ana dili İngilizce olmayanların İngilizce yeterlilik seviyelerini belirlemek üzere yapılan bir sınavdır. IELTS sınavı, adayların dil bilgisi, okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini ölçer. Sınav 4 temel bölümden (okuma, yazma, dinleme ve konuşma) oluşur. [Devamı]

IELTS SPEAKING ONLINE WORKSHOP SERIES: Introduction to Practice Methods by ALİREZA LESSANİ

0-17-24 Ekim 2021 tarihlerinde Uzman Eğitmenimiz Alireza Lessani tarafından Zoom üzerinden ÜCRETSİZ olarak gerçekleştirilecek online workshopa davetlisiniz. IELTS Sınavına hazırlanan, İngilizce konuşma becerisini geliştirmek isteyen herkes davetlidir. [Devamı]

İngilizce Yaratıcı Drama Kursu (Creative Drama Course in English)

Katılımcıların deneyimlerinden yola çıkarak doğaçlama, rol oynama gibi teknikler ile kendilerine verilen bir durumu, olayı ya da olguyu yeniden yapılandırma süreçlerini İngilizce kullanarak kolaylaştırmak amaçlanmaktadır. Öğrencilerin, 10 günlük bir eğitim sonrasında ders materyalleri ve tasarlanan aktiviteler ile İngilizce konuşma becerilerinin gelişmesi beklenmektedir. Yaş grubu dikkate alındığında, üretim ve pratik temelli olması hedeflenen bu eğitimin, öğrencilerin İngilizce diline olan öğrenme motivasyonunu geliştirmesi beklenmektedir. [Devamı]

İnsan Kaynakları Sertifika Eğitimi

İnsan kaynakları yönetiminin süreçlerini, işletmelerde yaygınlaştırmak, bilgi desteği sağlamak, bu alanda çalışan ya da çalışacakları bilgilendirmek ve insan kaynakları konusundaki temel bilgilerin ve çağdaş yöntemlerin teorik ve uygulamalı olarak katılımcılara aktarılması amaçlanmaktadır. [Devamı]

LİDERLİK EDEREK PROJELERİ YÖNETMEK

Projelerin başarıyla yönetilmesinde, kullanılan metotların uygulanmasındaki başarı kadar etkin iletişim, değişimi yönetebilmek, belirsizliklerle başa çıkabilmek ve en önemlisi de ekibe liderlik edebilmek gibi sosyal yetkinliklere de sahip olunması gereklidir. Bu eğitim proje yönetim bilgi birikimine sahip, uygulanan metodolojilere hakim olan proje yönetimi profesyonellerini bu sosyal yetkinliklerle ve araçlarla tanıştırarak kişisel gelişimlerine katkıda bulunmayı ve fark yaratan proje liderleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. [Devamı]

MEB BURSİYERLERİNE IELTS SINAVINA HAZIRLIK PROGRAMI

TED Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, 1416 sayılı kanun kapsamında yurt içinde yabancı dil öğrenimi görülmesine ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde 2020 MEB YLSY Bursiyerlerine 3. Dönem İngilizce Dil Eğitimini IELTS/PTE Sınavına hazırlanmaya yönelik açacaktır. [Devamı]

ŞİRKET DEĞERLEMESİ (Halka Açık/Kapalı; Olgun-Girişimci Şirketler, Kobi, Fintek ve Erken Aşama Startup’lar)

Eğitimde; kuram, uygulama ve uluslararası standartlar ışığında; halka açık/kapalı şirketler bu kapsamda; olgun-girişimci şirketler, KOBİ’ler, erken aşama şirketler ve özellikle dijital startup ve finteklerde değer, değerleme ve finansman süreçlerinin tartışılması amaçlanmaktadır. [Devamı]

YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE DİL EĞİTİMİ

Bu eğitimde:

Günlük yaşamın gerektirdiği ölçüde konuşma diline hakim olmak
Dilbilgisi odaklı eğitim yerine, iletişimsel ve günlük hayata dair işlevsel dil gelişimi
İletişimsel dil yeterliği amaçlanmaktadır. [Devamı]